Keqpërdorim i drejtësisë sociale për qëllime zgjedhore

CIVIL-Qendra për Liri  realizon pilot-projektin ”Premtime dhe keqpërdorime”, i cili ka të bëjë me keqpërdorimin e drejtësisë sociale për qëllime politike dhe zgjedhore.

Qëllimi i projektit është të kontribuojë ndaj forcimit të vetëdijes publike për keqpërdorimin  në domenin e temave të drejtësisë sociale  në kontekst zgjedhor, si dhe parandalimin nga praktikat manipuluese të qendrave politike të fuqisë. Projekti realizohet në bashkëpunim me Fondacionin Hajnrih Bell- zyra Sarajevë.

Ekipi i CIVIL  ka realizuar video intervista me përfaqësues të partive politike, ekspertë, organizata qytetare dhe sindikata. Njëkohësisht, ekipi i CIVIL Media dhe ekipet e monitorimeve vazhdojnë të hulumtojnë dhe të publikojnë  përmbajtje mediatike të cilat kanë të bëjnë me keqpërdorimet zgjedhore.

Video intervistat  dhe transkiptet e tyre në gjuhë maqedonase, shqipe dhe angleze do të publikohen në kanalet onlajn kanalet e CIVIL dhe do të jenë të lira për marrje, publikim dhe shfrytëzim. (Creative Commons 4,0).

CIVIL do të organizojë konferencë në të cilën do të prezantohet analizë e bazuar mbi gjetjet e ekipeve të monitorimit dhe të qëndrimeve të të intervistuarve. Të ftuarit do të jenë pjesëmarrësit në projektin, sindikatat, partitë, organizatat qytetare dhe publiku më i gjerë.

Konferenca do të mbahet në fillim të javës së ardhshme.

Green CIVIL

FREE
VIEW