Во Скопје секој трет ден е токсичен

Од заедницата на еко-активисти „Скопје Смок Аларм“ предупредуваат дека аерозагадувањето во Град Скопје од година во година е сè поголемо. 

Базирајќи ги  своите инофрмации на податоците од мерните станици во Центар, Карпош, Ректорат и Миладиновци, Скопје Смок Аларм, вели дека аерозагадувањето е далеку полошо во 2018 за разлика од 2015.

Просечна годишна концентрација  (mg/m3)

 МиладиновциГази БабаЛисичеРекторатЦентарКарпош
201541.3180.6688.5057.5272.8257.06
201643.1884.1879.4471.1564.1560.63
201752.7873.0875.3181.1056.8763.77
201851.01//72.1153.6454.20

 

Поради ниската покриеност со податоци од мерните места Лисиче и Гази Баба за 2018 година, истите не се земени во предвид

Број на денови со надмината среднодневна гранична вредност за РМ10 (50 mg/m3)
 МиладиновциГази БабаЛисичеРекторатЦентарКарпош
20156515816295125105
201686158160149137132
2017108164144181106130
2018109//218108125

„Просечниот број на денови со надмината среднодневна гранична вредност за PM10 честички (50mg/m3) во Скопје во 2018 е 140 денови и е во континуиран пораст, додека просечната годишна концентрација на ПМ10 честички е релативно стабилна низ годините. Податоците се уште повеќе застрашувачки ако се има во предвид дека недостасуваат вредностите од неисправните мерни станици Лисиче и Гази Баба кои секогаш се највисоки. ЕУ лимитите за аерозагадување се максимум 35 денови во календарска година со надмината среднодневна гранична вредност за PM10 честички (50mg/m3) и максимална, просечна годишна концентрација на ПМ10 честички од 40mg/m3 според ЕУ или уште построги 20mg/m3 според Светската здравствена организација“, се вели во нивното соопштение.

Green CIVIL

FREE
VIEW