Во Скопје секој трет ден е токсичен

Од заедницата на еко-активисти „Скопје Смок Аларм“ предупредуваат дека аерозагадувањето во Град Скопје од година во година е сè поголемо. 

Базирајќи ги  своите инофрмации на податоците од мерните станици во Центар, Карпош, Ректорат и Миладиновци, Скопје Смок Аларм, вели дека аерозагадувањето е далеку полошо во 2018 за разлика од 2015.

Просечна годишна концентрација  (mg/m3)

  Миладиновци Гази Баба Лисиче Ректорат Центар Карпош
2015 41.31 80.66 88.50 57.52 72.82 57.06
2016 43.18 84.18 79.44 71.15 64.15 60.63
2017 52.78 73.08 75.31 81.10 56.87 63.77
2018 51.01 / / 72.11 53.64 54.20

 

Поради ниската покриеност со податоци од мерните места Лисиче и Гази Баба за 2018 година, истите не се земени во предвид

Број на денови со надмината среднодневна гранична вредност за РМ10 (50 mg/m3)
  Миладиновци Гази Баба Лисиче Ректорат Центар Карпош
2015 65 158 162 95 125 105
2016 86 158 160 149 137 132
2017 108 164 144 181 106 130
2018 109 / / 218 108 125

„Просечниот број на денови со надмината среднодневна гранична вредност за PM10 честички (50mg/m3) во Скопје во 2018 е 140 денови и е во континуиран пораст, додека просечната годишна концентрација на ПМ10 честички е релативно стабилна низ годините. Податоците се уште повеќе застрашувачки ако се има во предвид дека недостасуваат вредностите од неисправните мерни станици Лисиче и Гази Баба кои секогаш се највисоки. ЕУ лимитите за аерозагадување се максимум 35 денови во календарска година со надмината среднодневна гранична вредност за PM10 честички (50mg/m3) и максимална, просечна годишна концентрација на ПМ10 честички од 40mg/m3 според ЕУ или уште построги 20mg/m3 според Светската здравствена организација“, се вели во нивното соопштение.

Please follow and like us:
Green CIVIL

FREE
VIEW