ЗЕЛЕН ПОИМНИК: Од екологија кон политичка екологија – природната и социјалната сфера како нераздвојна целина

Политичките еколози тврдат дека во праксата, природната и социјалната сфера се нераздвојни. Природата и општеството непрекинато се испреплетуваат низ процесот на коеволуција. Политичката екологија се развила како пристап, кој на еден нов сеопфатен и исправен начин, може да се занимава со сложените општествено-природни феномени.

Green CIVIL

FREE
VIEW