Зелен поимник: Што е циркуларна економија (Зелена економија)?

Иако идејата за овој концепт се смета за иновативна, таа е сепак аналогија на животниот циклус во природата. Со повторното искористување на веќе употребеното, барањето начини отпадот да се претвори во ресурси (исто како и кај природата, која не познава отпад, туку само ресурси), циркуларниот модел на економија заговара - враќање кон природата

Green CIVIL

FREE
VIEW